O projektu

OSNOVNE INFORMACIJE

  • Fond: Europski Socijalni Fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. (OPULJP)
  • Tip natječaja: Otvoreni trajni poziv
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar
  • Područje: Zapošljavanje
  • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13
  • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II
  • Naziv projekta: “UČIM, RADIM, POMAŽEM FAZA II”
  • Prijavitelj: Općina Sirač
  • Korisnik: Općina Sirač
  • Ukupna vrijednost projekta: 2.321.150,00 kn (Ukupna bespovratna sredstva 100 %;, Sredstva Europske unije (85%) i Sredstva Državnog proračuna (15%))
  • Odgovorna osoba: Branimir Miler
  • Kontakt osoba: Igor Supan i Marijana Weiser
  • Razdoblje provedbe projekta: 11.01.2021. – 11.04.2022.

SAŽETAK

Projektom “UČIM, RADIM, POMAŽEM, FAZA II”, će se zaposliti 25 žena pripadnica ranjive skupine. Kroz projektne aktivnosti, dodatno će se obrazovati i osposobiti kako bi bile što konkurentnije na tržištu rada. Ujedno će 150 krajnjih korisnika, dobiti uslugu pripomoći u kući te potrepštine u vrijednosti do 50 kuna mjesečno. Projekt će trajati 15 mjeseci, provodit će ga Općina Sirač s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, PU Bjelovar i Centrom za socijalnu skrb Daruvar.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Bjelovarsko-bilogorska županija (u daljnjem tekstu BBŽ) nalazi se u istočnom dijelu skupine županija središnjega područja Hrvatske. BBŽ zauzima površinu od 2.652 km², što je 3,03% ukupne površine RH, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine u BBŽ živi 119.743 stanovnika što iznosi oko 3% stanovništva RH. Središte županije je grad Bjelovar s 41.083 stanovnika što je 31,3% od ukupnog broja stanovnika u BBŽ. Unatoč velikoj površini i dobrom geografskom položaju, BBŽ je suočena s velikim gospodarskim i društvenim problemima. Jasan indikator slabe gospodarske aktivnosti je činjenica da se BBŽ nalazi u I. skupini JLRS-a po razvijenosti, indeksom koji iznosi 21,57% prosjeka HR. Registrirana nezaposlenost na kraju srpnja 2020. godine je 4.469 osoba. Općina Sirač, prijavitelj projekta smještena je u okolici Daruvara. Nalazi se na nadmorskoj visini od 161 m. Ima površinu koja je 5,37% površine BBŽ-a. Općina je po popisu stanovništva 2011. godine na površini od 144,91 km2 imala 2.218 stanovnika, što predstavlja 1,85% ukupnog broja stanovnika BBŽ-a, odnosno 0,05% ukupnog broja stanovnika RH. Najbrojnija je populacija starije životne dobi, odnosno stariji od 65 godina kojih na području Općine Sirač ima vise od 300. Broji 9 naselja: Barica, Bijela, Donji Borki, Gornji Borki, Kip, Miljanovac, Pakrani, Sirač i Šibovac.

Gospodarski problemi rezultirali su činjenicom da je samo starija populacija stanovništva ostala području Općine te se Općina suočava s iseljavanjem velikog broja stanovništva. Društveno/socijalni sadržaji su također vrlo ograničeni. Broj nezaposlenih osoba u Općini u srpnju 2020. godine iznosio je 77, od toga je 39 žena. Općina ima indeks razvijenosti 95.190 % što ju svrstava u II. skupinu. Kroz Općinu je provedena plinska mreža, dok u svim okolnim naseljima kao jedina mogućnost grijanja ostaje grijanje na drva.

Cilj projekta je zapošljavanje 25 žena na tržištu rada s nižom razinom obrazovanja, teško zapošljive, čime će se poboljšati njihova socijalna uključenost. Nadalje, projektom će se postići poboljšanje kvalitete življenja krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi i nemoćnih, te njihov što duži ostanak u svojim sredinama. Dobivenim sredstvima će se tako financirati skrb za 150 krajnjih korisnika s područja Sirača (Sirač u svojem djelokrugu ima 9 naselja). 25 novozaposlenih žena pripadnice ranjive skupine će svakodnevnim aktivnostima pružati pomoć osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama. U Projektu kao obvezni partneri su Centar za socijalnu skrb Daruvar i HZZ PU Bjelovar.

Aktivnosti ovog projekta su:

– zapošljavanje žena i pružanje usluga krajnjima korisnicima,

– osposobljavanje i obrazovanje žena pripadnica ciljanih skupina,

– promidžba i vidljivost.

Prilikom zapošljavanja vodit će se briga da su žene pripadnice ranjive skupine, teško zapošljive, evidentirane u evidenciji nezaposlenih HZZ-a. Uloga HZZ-a PU Bjelovar će biti identificirati žene koje su pripadnice ranjive skupine, dok će Centar za socijalnu skrb biti zadužen za krajnje korisnike gdje će u okviru svojih dostupnih podataka pripremiti potreban broj krajnjih korisnika. Osposobljavanje i obrazovanje će se vršiti sukladno potrebama tržišta rada kako bi se zaposlenim ženama omogućio što bolji pristup tržištu rada. Aktivnost promidžbe i vidljivosti provodit će Općina putem lokalnih medija kako bi što veći broj stanovništva dobio informacije. Za upravljanje projektom će se oformiti projektni tim od tri člana. Dva će biti zaposlenici Općine dok će uloga voditelja projekta biti povjerena vanjskom stručnjaku. Ciljne skupine u projektu su nezaposlene žene, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Krajnji korisnici su 150 osoba starije životne dobi ili nemoćne osobe. Strategija Europa 2020 kao glavne ciljeve navodi: Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage i Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva. Ciljevi i aktivnosti ovog projekta su u potpunosti u skladu s navedenom Strategijom. Također, Projekt je usklađen i s Županijskom razvojnom strategijom čiji strateški cilj Cilj 2. Unapređenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete života čija Mjera 2.2.2 Briga o posebno osjetljivim skupinama društva posebno vodi brigu o ciljanim skupinama, a u potpunosti je usklađena s ovim Projektom. Financijska sredstva Općine su nedostatna za sve potencijalno zaposlene žene i krajnje korisnike te su sredstva zatražena ovim projektom nužna za ostvarivanje cilja i provođenja projektnih aktivnosti.

PROVEDBENI KAPACITETI OPĆINE SIRAČ I PARTNERA

Sirač je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u RH, a u sastavu BBŽ-a. Broji 9 naselja: Barica, Bijela, Donji Borki, Gornji Borki, Kip, Miljanovac, Pakrani, Sirač i Šibovac. Samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnoga djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Sirač.

Ima upravni odjel koji obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Sirač i njihovih radnih tijela. U Općini je zaposleno 8 osoba.

Iskustvo prijavitelja u EU fondovima je sljedeće:

– Adaptacija Hrvatskog doma u Siraču – 407.734,35 kn

– Energetska obnova sportsko-rekreacijske zgrade nogometnog kluba “Kamen” Sirač – 275.058,08 kn

– Geodetski projekt za nerazvrstanu cestu P-B-P – 62.771,40 kn

– II. FAZA rekonstrukcije Hrvatskog doma u Siraču – 579.93,88 kn

– Adaptacija Hrvatskog doma u Siraču – 579.293,88 kn

– Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u Siraču – 680.057,90 kn

– Rekonstrukcija ulice Petra Svačića 574.963,01 kn i mnogi drugi projekti u kojima je Općina bila nositelj i prijavitelj.

Partneri na projektu su HZZ PU Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar.

Sudjelovati će u identifikaciji i usmjeravanju žena i krajnjih korisnika za uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Partneri imaju iskustvo u apliciranju i provedbi projekta. Centar za socijalnu skrb Daruvar je do sada bio partner udruzi Društvo multiple skleroze BBŽ na provedbi programa “Zajedno do kvalitetnog života” od 2014-2017. g, i na mnogim drugim projektima.

HZZ je ustanova u vlasništvu RH, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (N.N.br 80/08) sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Djelatnosti HZZ-a su: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada radi poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja. HZZ organizacijski djeluje putem Središnjeg ureda sa sjedištem u Zagrebu i preko mreža područnih ureda (22 područna ureda) i ispostava (95 ispostava).

EU Projekti u kojima su sudjelovali su:

– Zaposlite nas! – Mladi i visoko obrazovani – 106.650,50 eura

– Korak na tržištu rada kroz JOB klub – 82.081,14 eura

– Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista – 849.073,11 kn

– Jačanje lokalnih kapaciteta za edukaciju programera mobilnih aplikacija be world class – 150.000,00 eura. – i mnogu drugi

 

ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA NAKON ZAVRŠETKA

Projekt će biti usmjeren zapošljavanju 25 žena pripadnica ranjivih skupina koje su teško zapošljive. S obzirom da je Općina Sirač jedna od jedinica lokalne samouprave BBŽ-je koja ima veliki broj nezaposlenih žena, nužno je zaposliti žene pripadnice ranjive skupine koje će krajnjim korisnicima omogućiti kvalitetniji i što duži boravak u svojim obiteljima čime se potreba staračkih domova u velikom postotku umanjuje. Nezaposlenost je gorući problem BBŽ-e te se s brojem većim od 4.000 svrstava među 10 županija s najvećom nezaposlenosti. Jednako loša slika je i na području cijele RH, pogotovo kad je riječ o zaposlenju žena. Nezaposlenost u srpnju 2020. godine je 151.000 nezaposlenih te se očekuje da će zbog situacije nastale uzrokovane covid 19 krizom taj broj u slijedećim mjesecima biti još i veći.

Ruralna područja Općine Sirač su još uvijek ratom devastirana, neobnovljena i teško prometno povezana. Nepostojanje ljekarne, doktora ili trgovine mješovitom robom predstavlja veliki problem domicilnom, ionako već starom stanovništvu. S druge strane, žene, stanovnice ruralnih naselja, teško zapošljive, vrlo slabo obrazovane, do svog potencijalnoga zaposlenja moraju putovati, a u nekim slučajevima se i trajno odseliti. Projektom će se zajedno s partnerima osigurati zaposlenje i edukacija teško zapošljivih žena kako bi, nakon završene edukacije bile što konkurentnije na tržištu rada. Tako će HZZ, PU Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar pronaći žene pripadnice ciljane skupine. Obrazovanjem i osposobljavanjem kroz vrijeme od 12 mjeseci, zaposlene žene će dobiti znanje i stručnu praksu kako bi se pripremile za tržište rada i kako bi što bolje mogle konkurirati u traženju stalnog zaposlenja. S druge strane, 150 krajnjih korisnika, starih i nemoćnih, osoba u nepovoljnom položaju će dobiti kućanske i higijenske potrepštine, te pomoć u kućanstvu. Neposredni dobar učinak projekta je razvijanje socijalne empatije prema starim i nemoćnima, kojima će se na ovaj način omogućiti dulje ostajanje u svojim domovima i kvalitetnija treća životna dob. Promotivne aktivnosti projekta pridonijet će vidljivosti projekta, kao i činjenici da je financiran EU sredstvima, što omogućuje uključivanje šireg broja korisnika i lokalnog stanovništva. Članovi projektnog tima steći će dodatno iskustvo u provedbi projekata financiranih EU sredstvima, što će im pružiti priliku za pripremu novih projekata.